Súhlas so spracovaním osobných údajov

INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV – KÚPNA ZMLUVA

Spracovanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné pre splnenie kúpnej zmluvy s internetovým obchodníkom alebo pre vykonanie opatrenia pred uzatvorením kúpnej zmluvy internetovým obchodníkom.

1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU

1.1. Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť Virtshop CZ, s.r.o., so sídlom Letců 1005/4, identifikačné číslo: 26004909, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Hradci Králové, oddiel C, vložka 19547 (ďalej len "správca").

1.2. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie Bratří Štefanů 48/64, 50003, Hradec Králové, Česká republika, adresa elektronickej pošty obchod@virtshop.cz, telefón +420 495 532 839.

1.3. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

2. ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1. Zákonným dôvodom spracovania Vašich osobných údajov je skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutné pre plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom alebo na vykonanie opatrení správcom pred uzavretím takejto zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").

3. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je plnenie kúpnej zmluvy medzi Vami a správcom či prevedenie opatrení správcom pred uzatvorením takejto zmluvy.

3.2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

4. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.1. Vaše osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania účinkov práv a povinností zo zmluvy, a ďalej po dobu nutnú na účely archivovania podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi (napr. Zákon o DPH skartačná lehota 10 rokov) .

5. DALŠÍ PRÍJEMCI OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú doručovacie spoločnosti a iné osoby (dopravcovia) podieľajúci sa na dodaní tovaru či realizácii platieb (banky) na základe kúpnej zmluvy. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú účtovné spoločnosť, spracovávajúce účtovníctvo správcu, spoločnosti zabezpečujúce IT technológie a bezpečnosť správcu.

5.2. Správca nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

6. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

6.1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.

6.2. Ak by ste sa domnieval (a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť dozornému úradu.

6.3. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu splniť.